Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52539
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5024
Przyznanie statusu bezrobotnego 3274
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2722
Utrata statusu bezrobotnego 2433
Utrata statusu poszukującego pracy 2171
Rejestracja bezrobotnych 21466
Rejestracja przez Internet osób bezrobotnych i poszukujących pracy 14456
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4070
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12325
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5360
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2266
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2236
Rejestracja poszukujących pracy 5619
Rejestracja przez Internet 3593
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2447
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3671
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia 2604
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4575
Prawa bezrobotnych 2878
Prawa poszukujących pracy 2476
Obowiązki bezrobotnych 2836
Obowiązki poszukujących pracy 2464
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9197
Pośrednictwo pracy krajowe 2263
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 1910
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2168
Informacja Zawodowa Grupowa 4600
Grupowe Poradnictwo Zawodowe 5168
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2238
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3777
Szkolenia - dokumenty do pobrania 2983
Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 3342
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2400
Staże 20441
Prace interwencyjne 3038
Roboty publiczne 2150
Prace społecznie użyteczne 4168
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2111
Bon szkoleniowy 2944
Bon stażowy 4901
Bon zatrudnieniowy 2357
Bon na zasiedlenie 5176
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16680
Wysokość świadczeń pieniężnych 6638
Zasiłek dla bezrobotnych 6003
Okres pobierania zasiłku 3875
Kwota zasiłku 5583
Ubezpieczenie zdrowotne 3488
Dodatek aktywizacyjny 6740
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16421
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5628
Zwrot kosztów przejazdu 3266
Zwrot kosztów zakwaterowania 2649
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3139
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2849
Pożyczka szkoleniowa 4844
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2002
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3071
Harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych przez PUP w Kole 9439
Inne finansowe formy wsparcia 3399
Kontynuowanie nauki 2836
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2052
Dokumenty do pobrania 16477
Agencje zatrudnienia 3737
Inne informacje 3413
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5451
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23188
Zgłoszenie oferty pracy 5900
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3909
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2795
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3069
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4219
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2384
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2237
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8530
Pośrednictwo pracy krajowe 2012
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2063
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1835
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3963
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4562
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2112
Staże 23791
Wykaz pracodawców z którymi Urząd Pracy zawarł umowy w 2017r 15834
Prace interwencyjne 4289
Roboty publiczne 2212
Prace społecznie użyteczne 4219
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7110
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2123
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 2247
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2013
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2794
Zwolnienia grupowe 2027
Wysokość świadczeń pieniężnych 4566
Grant 1976
Świadczenie aktywizacyjne 1559
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 r.ż. 3724
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 r.ż. 3515
Program Aktywizacja i Integracja 3512
Refundacja Pracodawcy/Przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 3191
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2569
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2078
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1984
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3957
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2081
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2154
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2051
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1850
Tryb postępowania 2052
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1785
Wymagane dokumenty 1970
Opłaty 2033
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3782
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1751
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1863
Dokumenty do pobrania 13116
Inne informacje 2415
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2661
Informator i broszury informacyjne nt. pomocy dla pracodawców i ich pracowników oferowanej przez urzędy pracy 2585
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 4021
Kontakt do urzędu pracy 65582
Regulamin organizacyjny 1362
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo do Urzędu 1942
Statut Urzędu 1546
Struktura Urzędu 1522
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4599
Programy 4364
Projekty EFS 4527
Realizowane 3731
WRPO 2015 1573
POWER 2015 2486
WRPO 2016 930
POWER 2016 1661
POWER 2017 68
WRPO 2017 69
Zakończone 2379
„Pokonaj bezrobocie” 2012 7928
"Pokonaj bezrobocie" 2011 rok 2292
"Pokonaj bezrobocie" 2010 rok 2159
Rozwój Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego w PUP w Kole 3196
Analizy i statystyki 7246
Monitoring 2849
Barometr zawodów 78
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3404
Przydatne linki 3251
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2787
Ankieta oceniająca stronę internetową 2260
Inne informacje 6632
E-Urząd 2659
Regulamin organizacyjny i struktura Urzędu 2179
Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących 2645
Wojskowa Komenda Uzupełnień 113
Biuletyn Informacji Publicznej 1352
Redakcja Biuletynu 1592
Instrukcja korzystania z BIP 1978
Dostęp do informacji publicznej 1233
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 1443
Dokumenty do pobrania 2012
Przepisy i ustawy 2947
Nabór pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 5710
Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty 3950
Nabór na stanowisko specjalisty ds. programów - stażysty 2606
Ogłoszenia 1623
Harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych przez PUP w Kole 2442
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1258