Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 54604
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5289
Przyznanie statusu bezrobotnego 3457
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2899
Utrata statusu bezrobotnego 2600
Utrata statusu poszukującego pracy 2321
Rejestracja bezrobotnych 23092
Rejestracja przez Internet osób bezrobotnych i poszukujących pracy 16397
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4236
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13593
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5682
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2401
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2373
Rejestracja poszukujących pracy 6034
Rejestracja przez Internet 3921
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2649
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3934
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia 2767
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4807
Prawa bezrobotnych 3035
Prawa poszukujących pracy 2622
Obowiązki bezrobotnych 3008
Obowiązki poszukujących pracy 2587
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9563
Pośrednictwo pracy krajowe 2386
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 2005
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2296
Informacja Zawodowa Grupowa 4835
Grupowe Poradnictwo Zawodowe 5432
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2368
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3953
Szkolenia - dokumenty do pobrania 3138
Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 3539
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2541
Staże 21157
Prace interwencyjne 3208
Roboty publiczne 2288
Prace społecznie użyteczne 4305
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2254
Bon szkoleniowy 3116
Bon stażowy 5125
Bon zatrudnieniowy 2543
Bon na zasiedlenie 5473
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17273
Wysokość świadczeń pieniężnych 6849
Zasiłek dla bezrobotnych 6246
Okres pobierania zasiłku 4058
Kwota zasiłku 5817
Ubezpieczenie zdrowotne 3677
Dodatek aktywizacyjny 6997
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17247
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5809
Zwrot kosztów przejazdu 3452
Zwrot kosztów zakwaterowania 2816
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3300
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2964
Pożyczka szkoleniowa 5010
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2129
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3251
Harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych przez PUP w Kole 9837
Inne finansowe formy wsparcia 3579
Kontynuowanie nauki 2987
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2158
Dokumenty do pobrania 17216
Agencje zatrudnienia 3918
Inne informacje 3617
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5721
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24422
Zgłoszenie oferty pracy 6152
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4125
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2931
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3266
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4469
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2513
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2363
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8990
Pośrednictwo pracy krajowe 2134
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2181
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1966
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4124
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4762
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2218
Staże 24323
Wykaz pracodawców z którymi Urząd Pracy zawarł umowy w 2017r 16379
Prace interwencyjne 4477
Roboty publiczne 2322
Prace społecznie użyteczne 4360
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7367
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2241
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 2388
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2131
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2936
Zwolnienia grupowe 2127
Wysokość świadczeń pieniężnych 4677
Grant 2126
Świadczenie aktywizacyjne 1683
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 r.ż. 3875
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 r.ż. 3724
Program Aktywizacja i Integracja 3680
Refundacja Pracodawcy/Przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 3360
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2707
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2193
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2091
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4049
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2197
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2286
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2182
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1952
Tryb postępowania 2154
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1895
Wymagane dokumenty 2071
Opłaty 2161
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3874
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1857
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1982
Dokumenty do pobrania 13943
Inne informacje 2538
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2787
Informator i broszury informacyjne nt. pomocy dla pracodawców i ich pracowników oferowanej przez urzędy pracy 2756
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 4123
Kontakt do urzędu pracy 69132
Regulamin organizacyjny 1433
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo do Urzędu 2037
Statut Urzędu 1636
Struktura Urzędu 1596
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4761
Programy 4576
Projekty EFS 4739
Realizowane 3881
WRPO 2015 1755
POWER 2015 2704
WRPO 2016 1077
POWER 2016 1847
POWER 2017 243
WRPO 2017 229
Zakończone 2513
„Pokonaj bezrobocie” 2012 8086
"Pokonaj bezrobocie" 2011 rok 2427
"Pokonaj bezrobocie" 2010 rok 2278
Rozwój Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego w PUP w Kole 3302
Analizy i statystyki 7586
Monitoring 3054
Barometr zawodów 232
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3642
Przydatne linki 3408
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2917
Ankieta oceniająca stronę internetową 2377
Inne informacje 6923
E-Urząd 2813
Regulamin organizacyjny i struktura Urzędu 2304
Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących 2775
Wojskowa Komenda Uzupełnień 202
Biuletyn Informacji Publicznej 1432
Redakcja Biuletynu 1665
Instrukcja korzystania z BIP 2059
Dostęp do informacji publicznej 1304
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 1497
Dokumenty do pobrania 2106
Przepisy i ustawy 3110
Nabór pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 6083
Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty 4164
Nabór na stanowisko specjalisty ds. programów - stażysty 2784
Ogłoszenia 1710
Harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych przez PUP w Kole 2553
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1349