Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53299
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5106
Przyznanie statusu bezrobotnego 3335
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2781
Utrata statusu bezrobotnego 2502
Utrata statusu poszukującego pracy 2226
Rejestracja bezrobotnych 22011
Rejestracja przez Internet osób bezrobotnych i poszukujących pracy 14707
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4116
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12834
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5471
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2316
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2304
Rejestracja poszukujących pracy 5752
Rejestracja przez Internet 3681
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2516
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3773
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia 2665
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4659
Prawa bezrobotnych 2933
Prawa poszukujących pracy 2524
Obowiązki bezrobotnych 2900
Obowiązki poszukujących pracy 2503
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9348
Pośrednictwo pracy krajowe 2312
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 1955
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2220
Informacja Zawodowa Grupowa 4683
Grupowe Poradnictwo Zawodowe 5284
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2288
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3839
Szkolenia - dokumenty do pobrania 3039
Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 3414
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2459
Staże 20753
Prace interwencyjne 3096
Roboty publiczne 2200
Prace społecznie użyteczne 4221
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2164
Bon szkoleniowy 3012
Bon stażowy 5003
Bon zatrudnieniowy 2416
Bon na zasiedlenie 5293
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16900
Wysokość świadczeń pieniężnych 6719
Zasiłek dla bezrobotnych 6104
Okres pobierania zasiłku 3951
Kwota zasiłku 5678
Ubezpieczenie zdrowotne 3554
Dodatek aktywizacyjny 6836
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16769
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5701
Zwrot kosztów przejazdu 3339
Zwrot kosztów zakwaterowania 2707
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3201
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2881
Pożyczka szkoleniowa 4917
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2046
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3135
Harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych przez PUP w Kole 9600
Inne finansowe formy wsparcia 3470
Kontynuowanie nauki 2896
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2089
Dokumenty do pobrania 16749
Agencje zatrudnienia 3786
Inne informacje 3483
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5551
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23741
Zgłoszenie oferty pracy 5994
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3993
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2847
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3142
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4321
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2428
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2289
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8772
Pośrednictwo pracy krajowe 2060
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2111
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1886
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4021
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4648
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2150
Staże 23982
Wykaz pracodawców z którymi Urząd Pracy zawarł umowy w 2017r 16052
Prace interwencyjne 4380
Roboty publiczne 2252
Prace społecznie użyteczne 4265
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7237
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2168
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 2301
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2058
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2864
Zwolnienia grupowe 2064
Wysokość świadczeń pieniężnych 4616
Grant 2033
Świadczenie aktywizacyjne 1607
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 r.ż. 3794
Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 r.ż. 3612
Program Aktywizacja i Integracja 3581
Refundacja Pracodawcy/Przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 3257
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2623
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2121
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2027
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3995
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2129
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2207
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2102
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1886
Tryb postępowania 2093
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1831
Wymagane dokumenty 2003
Opłaty 2081
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3818
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1794
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1905
Dokumenty do pobrania 13496
Inne informacje 2465
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2710
Informator i broszury informacyjne nt. pomocy dla pracodawców i ich pracowników oferowanej przez urzędy pracy 2655
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 4061
Kontakt do urzędu pracy 66982
Regulamin organizacyjny 1384
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo do Urzędu 1981
Statut Urzędu 1581
Struktura Urzędu 1547
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4680
Programy 4448
Projekty EFS 4606
Realizowane 3788
WRPO 2015 1641
POWER 2015 2577
WRPO 2016 990
POWER 2016 1741
POWER 2017 125
WRPO 2017 122
Zakończone 2433
„Pokonaj bezrobocie” 2012 8001
"Pokonaj bezrobocie" 2011 rok 2353
"Pokonaj bezrobocie" 2010 rok 2204
Rozwój Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego w PUP w Kole 3240
Analizy i statystyki 7396
Monitoring 2935
Barometr zawodów 130
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3500
Przydatne linki 3317
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2833
Ankieta oceniająca stronę internetową 2305
Inne informacje 6761
E-Urząd 2712
Regulamin organizacyjny i struktura Urzędu 2225
Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących 2693
Wojskowa Komenda Uzupełnień 140
Biuletyn Informacji Publicznej 1382
Redakcja Biuletynu 1615
Instrukcja korzystania z BIP 2009
Dostęp do informacji publicznej 1260
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 1463
Dokumenty do pobrania 2048
Przepisy i ustawy 3024
Nabór pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 5874
Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty 4044
Nabór na stanowisko specjalisty ds. programów - stażysty 2690
Ogłoszenia 1663
Harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych przez PUP w Kole 2490
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 1296